Magna Cura kommun


Rutinerad och säker omsorg

Magna Cura har skapats för de specifika behov som finns inom äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Det är en tjänst som använts och av kommuner och förädlats av Pulsen under mer än 20 år.
 

Människan i centrum


Magna Cura är latin och betyder både omsorg och omsorgsfullt. I denna tjänst är verkligen omsorgen om människor central. Själva uppbyggnaden av Magna Cura uppmuntrar användarna att sätta den enskilda individen i centrum. Utvecklingen av Magna Cura har också skett mycket omsorgsfullt i nära samarbete med de yrkesgrupper som känner till vilka behov användarna har.
 

Ärendehantering anpassat till lagar och förordningar


Magna Cura är ett lättanvänt hjälpmedel för ärendehantering, planering och administration för handläggare och arbetsledare inom kommunernas vård och omsorg samt socialtjänst. Inom dessa områden finns ett flertal funktioner som underlättar vid komplicerade utredningar och beräkningar. Beslutsfattare har alltid god överblick över hur långt ett ärende fortskridit. Kontroll, uppföljning och statistikhantering görs snabbt och enkelt. De lagrum som tjänsten är anpassat för är Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om stöd och service för funktionshindrade och Lag om Riksfärdtjänst samt Lag om Färdtjänst.

Stöd och struktur för vårdgivare


För den som är sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast är programmet anpassat så att man får stöd till en mycket strukturerad och tydlig dokumentation. Är det så att samma personal utför insatser utifrån flera lagrum erbjuder Magna Curas arbets- och omsorgsplaner ett bra stöd.

Magna Cura arbetar i PC-miljö och kan integreras med andra program och system, t ex RSV, RFV och SCB för bl a automatisk uppdatering av befolkningsregister och inkomstuppgifter. Magna Cura anpassas för varje kommun och dess unika behov och fungerar lika bra i mindre som större nätverk.
 

Magna Curas uppbyggnad


I grunden finns en bas med ärendehantering från aktualisering till beslut, journalföring med hjälp av sökord, stöd för dokumentation även för vård och omsorgspersonal, blanketter och dokumentmallar, personalplanering samt kalenderfunktion, orderbehandlingsmöjligheter och flexibel statistik/listhantering. Tydliga menyer, hjälptexter och kodregister direkt på skärmen lotsar användaren genom programmet och gör Magna Cura lätt att både lära sig och använda. Kraven på säkerhet och sekretess är mycket höga, Magna Cura har ett avancerat säkerhetssystem och möjlighet till kryptering av information. Behörighet utifrån placering och befattning samt elektronisk signatur förbättrar säkerheten ytterligare.

 
Översikt Magna Cura kommun:
• Verksamhetsstöd för vård/omsorg samt socialtjänsten
• Nätverksbaserat för drift i egen regi alternativt i Pulsens datorhallar
• Windowsbaserat, rationellt för vana användare och enkelt för sällananvändare
• För både myndighetsutövning och verkställighet
• Utvecklat enligt lagar och förordningar
• Integrerat befolkningsregister
• Intern meddelandehantering
• Hög säkerhet med väl utvecklat behörighetssystem i flera nivåer

  • Enkla fördefinierade rapporter och statistik
 
Äldre- och handikappomsorg
• Aktualisering, utredning och beslut
• Gemensamma vård- och omsorgsplaner
• Omvårdnadsmätning
• Avgifter och administration
• Personalplanering/Schemaläggning
• Integration mot RFV, RSV, ekonomi- och faktureringssystem

 
Individ- och familjeomsorg
• Aktualisering, utredning och beslut
• Bidragsberäkningar, in- och utbetalningar samt förmedling
• Familjerätt, fält och missbruk, flyktingmodul och insatser som svarar mot detta
• Integration mot RFV, RSV, ekonomi- och faktureringssystem
• Samlad information ges via kronologisk journal och aktsammanställning

  • SQL-databas med enkla fördefinierade rapporter och statistik

 
Kommunal hälso- och sjukvård
• Dokumentation via sökordsmodeller
• Kalenderfunktion
• FASS

 
LSS-verksamhet
• Aktualisering, utredning och beslut
• Personlig assistans
• Individuell plan

 
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
• Integration mot bl a Planet

 

Läs mer

Kontakta mig

Carin Sundin
Avdelningchef Magna Cura & sälj
Tele: 033-17 19 92
E-post:carin.sundin@pulsen.se

Rekommendera Magna Cura


Rekommendera gärna vår tjänst Magna Cura på LinkedIn